skane.se

Kliniska Vetenskaper Helsingborg

Fr o m 120101 en ny avdelning inom Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL), Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet.
 
Medicinska fakulteten har ansvar för den utbildning och forskning som bedrivs inom Lunds Universitet. Detta ansvar effektueras i nästa led dels via Institutionerna för Kliniska Vetenskaper (Lund resp Malmö), och dels via Nämnden för läkarutbildningen.
 
Den grundutbildning av läkare på avancerad nivå som nu startat i Helsingborg är underställd den utbildningsplan som fastställs av Medicinska fakultetsstyrelsen samt de kursplaner som fastställs av nämnden för läkarutbildningen. Programdirektören arbetar under nämnden och är den som utser nivå- och terminsansvariga på respektive studieort, Helsingborg, Lund, och Malmö. Nivåansvarig har ett övergripande ansvar för helheten på avancerad nivå på respektive ort, och terminsansvariga utser ansvariga för moment samt har ansvar för att utbildningen följer fastlagda kursplaner samt för examination och kursutvärderingar (bl a) per termin. Utbildningen under en hel termin utgör en kurs, som examineras i slutet av terminen.
 
Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund leds av en prefekt, och de 5 sektionerna som finns inom Institutionen leds vardera av en sektionschef / biträdande prefekt, och sammantaget finns det 34 avdelningar inom dessa 5 sektioner. Institutionen ansvarar för såväl forskning som utbildning, även om man delar ansvaret med nämnden, enl ovan, vad gäller grundutbildning av läkare. Alla lärare som är engagerade i läkarutbildningen samt forskare som tillhör någon forskargrupp har identiteter som är registrerade i Lunds Universitets katalog, LUCAT, och för att kunna finnas i denna katalog så krävs tillhörighet en institution.
 
I Institutionens ledningsgrupp ingår förutom prefekt även bitr prefekter med ansvar för GU respektive FU.
 
På så vis finns ett växelspel mellan grundutbildningen och forskningsmiljön, som är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling av läkarutbildningen.
 
Fr o m 120101 så finns nu Campus Helsingborg — Kliniska Vetenskaper som en egen avdelning (nr 35) inom IKVL, och den är organisatoriskt placerad i sektion 1. Medicinska fakulteten har alltså etablerat en organisation i Lunds Universitets namn i Helsingborg som är heltäckande vad gäller forskning och läkarutbildningen. Den läkarutbildningsorganisation som redan finns på plats får därmed en tydligare akademisk hemvist och samspelet mellan den högre utbildningen och forskning kan utvecklas fullt ut även lokalt i Helsingborg.
 
Till denna avdelning blir det nu möjligt att knyta universitetstjänster och avdelningen, vars första uppgift är att organisera forskargrupper, kan tjäna som bas för t ex avhandlingsarbeten som utgår från Helsingborg.
 
För 2012 gäller att Nivåansvarig för läkarutbildningen på avancerad nivå Helsingborg (utsedd av och rapporterar till programdirektören för läkarprogrammet) och Avdelningschef för Campus Helsingborg — Kliniska Vetenskaper (utsedd av prefekten för IKVL, med sektionschefen / bitr prefekt Sektion 1 som chef) är en och samma person, undertecknad.
 
Forskning och högre Utbildning som bedrivs är ett Universitetsuppdrag, medan sjukvård som är lasarettets uppdrag utgör den miljö som utbildning och forskning verkar i och samverkar med.

Benämningen "Campus Helsingborg — Kliniska Vetenskaper" på den nya avdelningen är förankrad med rektor för Campus Helsingborg. Med detta signaleras att vi söker samarbete med varandra på så många plan som möjligt, även om Medicinska fakulteten ännu inte är formellt etablerad inom Campus Helsingborg.

 
Peter Olsson
Nivåansvarig för läkarutbildningen på avancerad nivå Helsingborg samt Avdelningschef för Campus Helsingborg — Kliniska Vetenskaper

Kontakt

Peter Olsson
Nivåansvarig för läkarutbildningen på avancerad nivå Helsingborg
samt Avdelningschef för Campus Helsingborg — Kliniska Vetenskaper

Talande webb
Sidan uppdaterad
2013-12-11
Publicerad av Ulla-Britt Karlsson
Kontakta oss
Helsingborgs lasarett
S Vallgatan 5
251 87 Helsingborg
Telefon: 042-406 10 00 växel